Privacyverklaring

Stichting Haarwensen is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent dat we vertrouwelijk met ontvangen persoonsgegevens omgaan en dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze gegevens te beschermen.

Waarom verwerken wij je gegevens?
Haarwensen is afhankelijk van jouw bijdrage bij het verwezenlijken van haar doelstellingen.

Beveiliging
Haarwensen gaat zorgvuldig om met de bescherming van jouw gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan.

Informatie delen
Haarwensen verstrekt ontvangen (persoons)gegevens nooit zonder toestemming aan derden. Haarwensen maakt gebruikt van IT-systemen van externe partijen, waarbij het mogelijk is dat zij toegang hebben tot het systeem waarop je persoonlijke gegevens opgeslagen staan. Met deze partijen zijn bindende overeenkomsten afgesloten om je gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haarwensen verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een toelichting van de verwerking per activiteit:

1. Donateur
2. Vrijwilliger
3. Actievoerder
4. Haarwerkontvanger

1. Donateur
Als organisatie zonder winstoogmerk zijn wij afhankelijk van giften van organisaties en particulieren. Deze partijen kunnen een vrijblijvende gift via onze bankrekening of betaalmodule op onze website overmaken. Via de webshop kunnen er producten besteld worden. Vlechten kunnen ter donatie aangeboden worden en deze worden gebruikt voor onze haarwerken.

Welke gegevens bewaren we en waarom
De haardonoren geven zelf aan welke gegevens zij met ons willen delen. De verstrekte gegevens (naam, leeftijd, e-mail, adres) worden enkel gebruikt om een ontvangstbevestiging en nieuwsbrieven toe te sturen. Om een bevestiging te kunnen sturen van een financiële gift worden de tenaamstelling en adresgegevens van de afzender bewaard. Voor bestellingen via de webshop worden de contactgegevens en NAW-gegevens en bankrekeningnummers bewaard. Dit laatste is nodig om een eventuele geannuleerde bestelling financieel te compenseren.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens blijven bewaard. Indien je wilt dat je gegevens eerder verwijderd worden mail dan naar info@haarwensen.nl.
Je ontvangt een ontvangstbevestiging dat je gegevens verwijderd zijn.

2. Vrijwilliger
Vrijwilligers verrichten belangeloos allerlei verschillende taken voor Haarwensen. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan Haarwensen haar doelstelling niet realiseren.

Welke gegevens bewaren we en waarom?
Van iedere vrijwilliger bewaren wij de NAW-gegevens, geboortedatum, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en eventueel aanvullende informatie welke van belang is voor het uitoefenen van de vrijwillige taken. Deze gegevens zijn nodig om de vrijwilligers op de juiste manier te informeren over de verwachtingen en om rekening te kunnen houden met opgegeven voorkeuren.
Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst afgesloten. En voor de vrijwilligers die in contact komen met de doelgroep is een VOG vereist.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens blijven maximaal 1 jaar nadat je als vrijwilliger bent gestopt bewaard. Indien je wilt dat je gegevens eerder verwijderd worden mail je naar info@haarwensen.nl. Je ontvangt een ontvangstbevestiging dat je gegevens verwijderd zijn.

3. Actievoerder
Actievoerders zijn mensen die een actie initiëren en hierover contact met ons opnemen. Zij ondernemen vrijwillig activiteiten met als doel de bekendheid van Haarwensen te vergroten, of om haar en/of geld in te zamelen.

Welke gegevens bewaren we en waarom?
Als actievoerders informatiemateriaal wensen worden hun contactgegevens opgeslagen. Hiermee kunnen wij hen helpen om hun actie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen wij met hen in contact blijven om hen te ondersteunen tijdens hun activiteiten voor Haarwensen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens blijven bewaard. Indien je wilt dat je gegevens verwijderd worden kan je dit aangeven door te mailen naar info@haarwensen.nl. Je ontvangt een ontvangstbevestiging dat je gegevens verwijderd zijn.

4. Haarwerkontvanger
Welke gegevens bewaren we en waarom?
Om een aanvraag voor een haarwerk volledig in behandeling te kunnen nemen wordt naar de volgende informatie gevraagd; naam, NAW-gegevens, geboortedatum, , medische reden voor verzoek voor een haarwerk, foto’s, naam zorgverzekeraar en het Burgerservicenummer.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens blijven bewaard. Indien je wil dat je gegevens verwijderd worden kan je dit mailen naar info@haarwensen.nl. Je ontvangt een ontvangstbevestiging dat je gegevens verwijderd zijn.

Haarwensen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haarwensen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarwensen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haarwensen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op jouw verzoek.

Haarwensen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Tot slot
Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijk zorg en volgens de hierboven geschetste afspraken. Wil je je gegevens wijzigen of verwijderen? Laat het ons dan weten via info@haarwensen.nl.