Privacyverklaring

Stichting Haarwensen is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met ontvangen gegevens omgaan en dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring lees je hier alles over.

Waarom verwerken wij je gegevens?
Haarwensen is afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Ook van onze doelgroep hebben wij informatie nodig om onze doelstelling te kunnen realiseren. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en Haarwensen te scheppen willen we graag op een transparante wijze communiceren over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Beveiliging
Haarwensen gaat zorgvuldig met de bescherming van jouw gegevens om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@haarwensen.nl

Informatie delen
Haarwensen verstrekt ontvangen gegevens nooit aan derden. Haarwensen maakt gebruikt van IT-systemen van externe partijen, waarbij het mogelijk is dat zij toegang hebben tot het systeem waarop je persoonlijke gegevens opgeslagen staan. Met deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten om je gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haarwensen verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn. Hieronder vind je een toelichting van de verwerking per activiteit:

1. Donateur
2. Vrijwilliger
3. Actievoerder
4. Geïnteresseerde
5. Nieuwsbrief ontvanger
6. Haarwerkontvanger

Donateur
Als organisatie zonder winstoogmerk zijn wij afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Deze partijen kunnen een vrijblijvende gift via onze bankrekening of betaalmodule op onze website overmaken. Ook kunnen mensen bestellingen in de webshop plaatsen. Tevens bestaat de mogelijkheid om je haar te doneren ten gunste van de haarwerken.

Welke gegevens bewaren we en waarom?
De haardonoren geven zelf aan welke gegevens zij met ons willen delen. De verstrekte gegevens (naam, leeftijd, e-mail, adres) worden gebruikt om een ontvangstbevestiging toe te sturen. Om een bevestiging te kunnen sturen van een financiële gift wordt de tenaamstelling en adresgegevens van de afzender bewaard. Voor bestellingen via de webshop worden de contactgegevens en NAW-gegevens en bankrekeningnummers bewaard. Dit laatste is nodig om een eventuele geannuleerde bestelling financieel te compenseren.

Hoelang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens bewaren we 5 jaar. Indien je wil dat je gegevens eerder verwijderd worden kan je dit aangeven door te mailen naar info@haarwensen.nl. 

Vrijwilliger
Vrijwilligers verrichten belangeloos allerlei verschillende taken voor Haarwensen. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan Haarwensen haar doelstelling niet realiseren.

Welke gegevens bewaren we en waarom?
Van iedere vrijwilliger bewaren wij de NAW-gegevens, geboortedatum, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en eventueel aanvullende informatie welke van belang is voor het uitoefenen van de vrijwillige taken. Deze gegevens zijn nodig om de vrijwilligers op de juiste manier te informeren over de verwachtingen en om rekening te kunnen houden met opgegeven voorkeuren. 

Hoelang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens bewaren we 5 jaar. Indien je wil dat je gegevens eerder verwijderd worden kan je dit aangeven door te mailen naar info@haarwensen.nl. 

Actievoerder
Actievoerders zijn mensen die een actie initiëren en hierover contact met ons opnemen. Zij ondernemen geheel vrijwillig activiteiten met als doel de bekendheid van Haarwensen te vergroten, of om haar of geld in te zamelen.

Welke gegevens bewaren we en waarom?
Als actievoerders informatiemateriaal wensen worden hun contactgegevens opgeslagen. Hiermee kunnen wij hen helpen om hun actie zo succes mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen wij met hen in contact blijven om hen bij te ondersteunen tijdens hun activiteiten voor Haarwensen.

Hoelang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens blijven bewaard. Indien je wil dat je gegevens verwijderd worden kan je dit aangeven door te mailen naar info@haarwensen.nl.

Nieuwsbriefontvanger
Men kan via de website aangeven dat zij een nieuwsbrief wensen te ontvangen.

Welke gegevens bewaren we en waarom?
De naam, soort inschrijving (als particulier, donateur of bedrijf) wordt bewaard om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste informatie toegestuurd krijgt.

Hoelang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens blijven bewaard tot 2 jaar na uitschrijving. Indien je wil dat je gegevens verwijderd worden kan je dit aangeven door te mailen naar info@haarwensen.nl. 

Haarwerkontvanger
Welke gegevens bewaren we en waarom
Om een aanvraag voor een haarwerk juist in behandeling te kunnen nemen wordt naar de volgende informatie gevraagd; naam, NAW-gegevens, geboortedatum, contactgegevens, medische reden voor verzoek voor een haarwerk, foto’s, naam zorgverzekeraar en het Burgerservicenummer. Deze informatie is nodig om de aanvraag zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen.

Hoelang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens blijven bewaard. Indien je wil dat je gegevens verwijderd worden kan je dit aangeven door te mailen naar info@haarwensen.nl.

Haarwensen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haarwensen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij deze partijen gecertificeerd zijn door het EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarwensen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haarwensen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op jouw verzoek.

Haarwensen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Tot slot
Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijk zorg en volgens de hierboven geschetste afspraken. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen? Laat het ons dan weten via info@haarwensen.nl.